Live-การสอนสด-R405

[Live] การสอนสด : โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา
ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
สถานที่ : ห้อง 401 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ซ.รัชฏภัณฑ์ เขตราชเทวี จ.กรุงเทพฯ