Live-การสอนสด-R406

[Live] การสอนสด : โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา
ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
สถานที่ : ห้อง 406 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ซ.รัชฏภัณฑ์ เขตราชเทวี จ.กรุงเทพฯ