Khan Academy : คณิตศาสตร์ พีชคณิต

Algebra - 67 Passed bike word problem (โจทย์ปัญหาของนักปั่นจักรยาน)

Algebra - 66 Two passing bicycles word problem (โจทย์ปัญหาของนักปั่นจักรยาน 2 คน)

Algebra - 65 Focus and Directrix of a Parabola 2 (จุดโฟกัสของพาราโบลาและไดเรคทริก 2)

Algebra - 64 Parabola focus and directrix 1 (จุดโฟกัสของพาราโบลาและไดเรคทริก 1)

Algebra - 63 Partial fraction expansion 3 (การทําเป็นเศษส่วนย่อย 3)

Algebra - 62 Partial fraction expansion 2 (การทําเป็นเศษส่วนย่อย 2)

Algebra - 61 Partial fraction expansion 1 (การทําเป็นเศษส่วนย่อย 1)

Algebra - 60 Proof Hyperbola Foci (การพิสูจน์จดโฟกัสของไฮเพอร์โบลา)

Algebra - 59 Foci of a hyperbola (จุดโฟกัสของไฮเพอร์โบลา)

Algebra - 58 Foci of an ellipse (จุดโฟกัสของวงรี)

Algebra - 57 Conics Identification 3 (การพิจารณาภาคตัดกรวย 3)

Algebra - 56 Identifying Conics 2 (การพิจารณาภาคตัดกรวย 2)

Algebra - 55 Identifying Conics 1 (การพิจารณาภาคตัดกรวย 1)

Algebra - 54 Conic Section - Hyper 3 (ภาคตัดกรวย ไฮเพอร์โบลา 3)

Algebra - 53 Conic Section - Hyper 2 (ภาคตัดกรวย ไฮเพอร์โบลา 2)

Algebra - 52 Conic Section - Intro to Hyper (ภาคตัดกรวย ไฮเพอร์โบลาเบื้องต้น)