การจัดการเรียนการสอน ด้วยกระบวนการเรียนรู้ สะเต็มศึกษาในโรงเรียน วันที่ 16 ตุลาคม 2559

“หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ด้วยกระบวนการเรียนรู้ สะเต็มศึกษาในโรงเรียน วิทยากร ผศ.ดร.จงดี โตอิ้ม วันที่ 15 – 16 ตุลาคม 2559 อบรมนอกสถานที่ โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว ร่วมกับ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ณ โรงเรียนสระแก้ว อำเภอเมือง

Read more

การจัดการเรียนการสอน ด้วยกระบวนการเรียนรู้ สะเต็มศึกษาในโรงเรียน วันที่ 15 ตุลาคม 2559

“หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ด้วยกระบวนการเรียนรู้ สะเต็มศึกษาในโรงเรียน วิทยากร ผศ.ดร.จงดี โตอิ้ม วันที่ 15 – 16 ตุลาคม 2559 อบรมนอกสถานที่ โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว ร่วมกับ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ณ โรงเรียนสระแก้ว อำเภอเมือง

Read more

บรรยากาศการมอบวุฒิบัตร การออกแบบและสร้างสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา สำหรับนักเรียนในศตวรรษที่ 21 วิทยากร ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์ วันที่ 3 – 4 กันยายน 2559

“การออกแบบและสร้างสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา สำหรับนักเรียนในศตวรรษที่ 21 วิทยากร ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์ วันที่ 3 – 4 กันยายน 2559 ณ โรงเรียน สระแก้ว จังหวัด สระแก้ว” From บรรยากาศการมอบวุฒิบัตร

Read more

บรรยากาศการอบรมนอกสถานที่ การออกแบบและสร้างสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา สำหรับนักเรียนในศตวรรษที่ 21 วันที่ 4 กันยายน 2559

“การออกแบบและสร้างสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา สำหรับนักเรียนในศตวรรษที่ 21 วิทยากร ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์ วันที่ 3 – 4 กันยายน 2559 ณ โรงเรียน สระแก้ว จังหวัด สระแก้ว” From บรรยากาศการอบรมนอกสถานที่

Read more

บรรยากาศการอบรมนอกสถานที่ การออกแบบและสร้างสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา สำหรับนักเรียนในศตวรรษที่ 21 วันที่ 3 กันยายน 2559

“การออกแบบและสร้างสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา สำหรับนักเรียนในศตวรรษที่ 21 วิทยากร ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์ วันที่ 3 – 4 กันยายน 2559 ณ โรงเรียน สระแก้ว จังหวัด สระแก้ว” From บรรยากาศภาพการอบรมนอกสถานที่

Read more

ภาพมอบวุฒิบัตร หลักสูตร พัฒนาเทคนิคการสอนโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ สำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษา วันที่ 31 กรกฏาคม 2559

“หลักสูตร พัฒนาเทคนิคการสอนโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ สำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษา วิทยากร : ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์ อบรมนอกสถานที่ ณ จังหวัดนครปฐม วันที่ 31 กรกฏาคม 2559” From ภาพมอบวุฒิบัตร หลักสูตร พัฒนาเทคนิคการสอนโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ฯ. Posted by

Read more

พัฒนาเทคนิคการสอนโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ สำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษา วันที่ 31 กรกฏาคม 2559

“หลักสูตร พัฒนาเทคนิคการสอนโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ สำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษา วิทยากร : ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์ อบรมนอกสถานที่ ณ จังหวัดนครปฐม วันที่ 31 กรกฏาคม 2559” From หลักสูตร พัฒนาเทคนิคการสอนโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์. Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

การพัฒนาผู้เรียนตามแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้บนฐานสมอง 2 วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2559

“การพัฒนาผู้เรียนตามแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้บนฐานสมอง 2 โดย ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง วันที่8-9 กรกฎาคม 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4” From การพัฒนาผู้เรียนตามแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้บนฐานสมอง. Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ on 7/13/2016 (200 items)

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษและส่งเสริมสมรรถนะครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษในพื้นที่จังหวัดเชียงราย วันที่ 16-17 พฤษภาคม 2559

“โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษและส่งเสริมสมรรถนะครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี วันที่16-17 พฤษภาคม 2559” From โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์. Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ on 5/18/2016 (204 items) Generated by Facebook Photo Fetcher 2

Read more