ครูอังกฤษเขียนแผนเป็นด้วยแนวคิด Active Learning วันที่ 19 สิงหาคม 2560

คลิปบรรยากาศการอบรม หลักสูตร ครูอังกฤษเขียนแผนเป็นด้วยแนวคิด Active Learning (English Teachers Must Know How to Write a Lesson Plan with Active Learning) วิทยากร :

Read more

เรียงร้อยถ้อยคำ นำสู่การเขียนร้อยกรองของนักเรียนระดับประถมศึกษา วันที่ 20 สิงหาคม 2560

คลิปบรรยากาศการอบรม หลักสูตร เรียงร้อยถ้อยคำ นำสู่การเขียนร้อยกรองของนักเรียนระดับประถมศึกษา วิทยากร : อ.พรพิตร สกุณา วันที่ 20 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

ครูอังกฤษออกข้อสอบเป็นตามตัวชี้วัดการเรียนรู้ วันที่ 20 สิงหาคม 2560

คลิปบรรยากาศการอบรม หลักสูตร ครูอังกฤษออกข้อสอบเป็นตามตัวชี้วัดการเรียนรู้ (English Teachers Must Know How to Make Test Items Based on Learning Indicators) วิทยากร : พันตรี ดร.ราเชน

Read more

ครูอังกฤษออกข้อสอบเป็นตามตัวชี้วัดการเรียนรู้ วันที่ 20 สิงหาคม 2560

“หลักสูตร ครูอังกฤษออกข้อสอบเป็นตามตัวชี้วัดการเรียนรู้ (English Teachers Must Know How to Make Test Items Based on Learning Indicators) วิทยากร : พันตรี ดร.ราเชน มีศรี

Read more

เรียงร้อยถ้อยคำ นำสู่การเขียนร้อยกรองของนักเรียนระดับประถมศึกษา วันที่ 20 สิงหาคม 2560

“หลักสูตร เรียงร้อยถ้อยคำ นำสู่การเขียนร้อยกรองของนักเรียนระดับประถมศึกษา วิทยากร : อ.พรพิตร สกุณา วันที่ 20 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์” From เรียงร้อยถ้อยคำ นำสู่การเขียนร้อยกรองของนักเรียนระดับประถมศึกษา. Posted

Read more

ครูอังกฤษเขียนแผนเป็นด้วยแนวคิด Active Learning วันที่ 19 สิงหาคม 2560

“หลักสูตร ครูอังกฤษเขียนแผนเป็นด้วยแนวคิด Active Learning (English Teachers Must Know How to Write a Lesson Plan with Active Learning) วิทยากร : พันตรี

Read more

มิติใหม่ของงานครู: จัดการเรียนรู้ควบคู่ทำวิจัย (ครูคณิตศาสตร์ทุกระดับชั้น) วันที่ 19-20 สิงหาคม 2560

“หลักสูตร มิติใหม่ของงานครู: จัดการเรียนรู้ควบคู่ทำวิจัย (ครูคณิตศาสตร์ทุกระดับชั้น) วิทยากร : รศ.ดร.อัมพร ม้าคนอง วันที่ 19-20 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์” From มิติใหม่ของงานครู: จัดการเรียนรู้ควบคู่ทำวิจัย.

Read more

การผลิตสื่อการสอนจากวัสดุใกล้ตัว สำหรับครูภาษาไทยระดับประถมศึกษา วันที่ 19 สิงหาคม 2560

“หลักสูตร การผลิตสื่อการสอนจากวัสดุใกล้ตัว สำหรับครูภาษาไทยระดับประถมศึกษา วิทยากร : อ.สุจิตรา แซ่ลิ่ม วันที่ 19 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์” From การผลิตสื่อการสอนจากวัสดุใกล้ตัว สำหรับครูภาษาไทยระดับประถมศึกษา. Posted

Read more

ครูไทย 4.0 สอนครูสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยวิจัย วันที่ 19-20 สิงหาคม 2560

“หลักสูตร ครูไทย 4.0 สอนครูสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยวิจัย วิทยากร : รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และรศ.พเยาว์ ยินดีสุข วันที่ 19-20 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์” From

Read more

ดนตรี-นาฏศิลป์เชิงสร้างสรรค์ในระดับประถมศึกษา วันที่ 19 สิงหาคม 2560

“โครงการบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560 หลักสูตร : ดนตรี-นาฏศิลป์เชิงสร้างสรรค์ในระดับประถมศึกษา วันที่ 19 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม” From ดนตรี-นาฏศิลป์เชิงสร้างสรรค์ในระดับประถมศึกษา วันที่ 19 ส.ค. 2560. Posted

Read more