เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษด้วยเพลงในชั้นเรียนประถมศึกษา วันที่ 25 มิถุนายน 2560

หลักสูตร เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษด้วยเพลงในชั้นเรียนประถมศึกษา
วิทยากร : ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง
วันที่ 25 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น.
สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์