สื่อสร้างเสริมคณิตศาสตร์สร้างสรรค์สำหรับครูประถม วันที่ 27 สิงหาคม 2560


“หลักสูตร สื่อสร้างเสริมคณิตศาสตร์สร้างสรรค์สำหรับครูประถม
วิทยากร : ผศ.รุ่งอรุณ ลียะวณิชย์
วันที่ 27 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์”

From สื่อสร้างเสริมคณิตศาสตร์สร้างสรรค์สำหรับครูประถม. Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ on 8/29/2017 (55 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2