สื่อบูรณาการคณิตศาสตร์-ภาษาไทยระดับประถม วันที่ 25 มิถุนายน 2560

หลักสูตร สื่อบูรณาการคณิตศาสตร์-ภาษาไทยระดับประถม
วิทยากร : ผศ.รุ่งอรุณ ลียะวณิชย์
วันที่ 25 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น.
สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์