วิจัยในชั้นเรียนอย่างไรให้เกิดผลแก่เด็กปฐมวัยอย่างแท้จริง วันที่ 26 สิงหาคม 2560


“หลักสูตร วิจัยในชั้นเรียนอย่างไรให้เกิดผลแก่เด็กปฐมวัยอย่างแท้จริง
วิทยากร : ผศ.ดร.ศศิลักษณ์ ขยันกิจ
วันที่ 26 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์”

From วิจัยในชั้นเรียนอย่างไรให้เกิดผลแก่เด็กปฐมวัยอย่างแท้จริง. Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ on 8/29/2017 (88 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2