ฝึกทำสื่อคณิตศาสตร์ด้วยโปรแกรม powerpoint วันที่ 26 สิงหาคม 2560


“หลักสูตร ฝึกทำสื่อคณิตศาสตร์ด้วยโปรแกรม powerpoint
วิทยากร : รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ
วันที่ 26 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์”

From ฝึกทำสื่อคณิตศาสตร์ด้วยโปรแกรม powerpoint. Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ on 8/29/2017 (48 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2