ทุนการศึกษา “ว่าที่ครูไทยสู่ถิ่นกำเนิด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑”

มูลนิธิอุดมพร – สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์  

ร่วมกับ

บริษัทโอ.พี.เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด

ผู้ผลิตเครื่องสำอางแบรนด์ Oriental Princess

       

มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ให้แก่ นักเรียนที่สอบเข้าศึกษาต่อในระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ADMISSION ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ หรือศึกษาศาสตร์ ที่ทำคะแนนสอบเข้าได้เป็นอันดับ ๑ ของจังหวัด จำนวน ๗๗ จังหวัดทั่วประเทศ โดยมอบให้จังหวัดละ ๑ ทุน ตลอดหลักสูตรตั้งแต่ชั้นปีที่ ๑ ถึง ชั้นปีที่ ๕ โดยจะมอบเงินทุนการศึกษาเฉพาะค่าใช้จ่ายทางการศึกษาตามที่สถาบันอุดมศึกษานั้นกำหนด (ไม่รวมค่าธรรมเนียมทางการศึกษาอื่นๆ เช่น ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ค่าปฐมนิเทศ ค่าประกันของเสียหาย เป็นต้น และไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนิสิต/นักศึกษา เช่น ค่าอาหาร ค่าหอพัก เป็นต้น)โดยมีรายละเอียดการรับทุน ดังนี้

. คุณสมบัติผู้รับทุน
.๑ สัญชาติไทย มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย
.๒ เป็นผู้ที่สอบเข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา ในระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ หรือ ครุศาสตร์ที่มีคะแนนสูงสุดระบบ ADMISSION จังหวัดดังกล่าวเป็นอันดับที่ ๑ หรือ ๒ หรือ ๓ หากมีผู้สละสิทธิ์)
.๓ มีถิ่นกำเนิดในจังหวัดที่ได้รับทุน โดยพิจารณาจากสูติบัตร


. การคัดเลือกทุน
แจ้งต่อสถาบันอุดมศึกษา ในระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ หรือ ครุศาสตร์ที่มีนักศึกษาได้รับทุนจังหวัดดังกล่าวที่คัดเลือกสิ้นสุดโดยมูลนิธิฯนักศึกษาและทางสถาบันการศึกษาส่งเอกสาร หลักฐานประกอบ ดังนี้
.๑ ชื่อ – นามสกุล เบอร์โทรติดต่อและ e-mail ผู้ประสานของสถาบันการศึกษา
.๒ สำเนาสูติบัตร,สำเนาบัตรประชาชน,สำเนาบัตรนักศึกษาและรายละเอียดประวัตินักศึกษาพร้อมรูปถ่าย
.๓ หนังสือรับรองสภาพการเป็นนักศึกษา
.๔ รายละเอียดค่าใช้จ่ายภาคการศึกษาและตลอดหลักสูตร ๕ ปี

.๕ สำเนาใบเสร็จค่าเทอมการศึกษา,ค่าธรรมเนียมการศึกษา,ค่าหน่วยกิตการศึกษา
.๖ สําเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารสถาบันการศึกษา หรือ เช็คสั่งจ่ายในนามสถาบันการศึกษา

 

. การมอบทุนการศึกษา
เมื่อมูลนิธิฯและบริษัท โอ.พี.เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด ได้อนุมัติมอบทุนแก่นิสิต/นักศึกษาแล้ว จะดำเนินการโอนทุนการศึกษาระหว่างที่ศึกษา โดยประสานกับทางสถาบันอุดมศึกษาเพื่อโอนทุนการศึกษาให้แก่นิสิต/นักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา ทั้งนี้เป็นการศึกษาภาคปกติเท่านั้น ไม่รวมภาคฤดูร้อน โดยทางสถาบันอุดมศึกษาออกใบเสร็จรับเงินให้ในนามบริษัท โอ.พี.เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด เพื่อเป็นหลักฐาน


. กรณีเพิกถอนสิทธิ์ของผู้ได้รับทุน
.๑ ถึงแก่กรรม
.๒ ลาพักการศึกษา หรือ ถูกพักการศึกษา หรือ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสถาบันอุดมศึกษา หรือ เป็นผู้มีความประพฤติไม่เหมาะสมกับการเป็นผู้รับทุน
.๓ พ้นสภาพของการเป็นนิสิต/นักศึกษา
.๔ นิสิต/นักศึกษาสละสิทธิ์ โดยมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ปกครอง และคณบดีของคณะที่นิสิต / นักศึกษากำลังศึกษาอยู่
.๕ กรณีถูกเพิกถอนสิทธิ์/สละสิทธิ์ มูลนิธิฯจะพิจารณาผู้มีคะแนนลำดับถัดไป