ดาวน์โหลด E-Handout วันที่ 22-23 กันยายน 2561

ดาวน์โหลด E-Handout

วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561
หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ “สนุกคิด เก่งวิทย์ ด้วยมายากลวิทยาศาสตร์”
วิทยากร : อ.ฤทัย จงสฤษดิ์
https://drive.google.com/file/d/1qd_H7F6vrpQZwcPLdjDmdDdzYDEXxJzC/view?usp=sharing

วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561
หลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงการ (PBL) โดยการสร้างชิ้นงานดิจิทัลปฏิสัมพันธ์ด้วยเครื่องมือบนมือถือ
วิทยากร : รศ.ดร.บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์
https://drive.google.com/file/d/1FeBs_uz_UHDeQas0u1xx7D4ITBktF_DF/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561
หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เสริมทักษะศตวรรษที่ 21 ของเด็กไทย
วิทยากร : ผศ.ดร.รัชนีกร หงส์พนัส
https://drive.google.com/file/d/1onKF3ddSPpF7I2qgyv-l2dcm0DufYryA/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561
หลักสูตรกิจกรรมบูรณาการวิทยาศาสตร์กับความปลอดภัย
วิทยากร : ดร.อาทร นกแก้ว
https://drive.google.com/…/15RbD5pt0oMRnSiYV-VquRRrbX…/view…

วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561
หลักสูตรวิธีสอนภาษาอังกฤษโดยใช้การไปทัศนศึกษา (Field Trip)
วิทยากร : ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง
https://drive.google.com/…/1PbNzn5jxVJhjuUOpkaUf4b1lv…/view…

วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561
หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ
วิทยากร : รศ.ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร
https://drive.google.com/…/1sfRCpUhKRgmV1BsRZlXIb_2iv…/view…