ชมย้อนหลัง! เรียนฟรีออนไลน์!! กับบรรยากาศจริงการอบรมครูวันเสาร์ที่ 27 และอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 61 กับ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

สอนฟรี! เรียนฟรีได้ทุกมุมโลกทุกหลักสูตร!!
ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ 
 
วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561 
เวลา 08.30 – 16.00

สถานที่  : ชั้น 4 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ กรุงเทพมหานคร

กรุณาคลิกที่รูปของวิทยากรเพื่อรับชมย้อนหลัง   Room  404

หลักสูตร นักพฤกศาสตร์น้อย ตอน “สนุกในสวน”

อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์

ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวิชาการ

และกิจกรรมพัฒนาเยาวชนวิทยาศาสตร์

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

 

           ……………………………………………………………………………………………………………………………….

กรุณาคลิกที่รูปของวิทยากรเพื่อรับชมย้อนหลัง  Room 406

หลักสูตร ศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู

อาจารย์ประจำสาขาวิชาปฐมวัยศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

……………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Room 405 รับชมย้อนหลัง!! ช่วงเช้า :คลิกที่นี่ ช่วงบ่าย :คลิกที่นี่

หลักสูตร การประดิษฐ์สื่อเกมการสอนภาษาไทยในระดับประถมศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัมพร อังศรีพวง

อาจารย์ประจำสาขาวิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Room 403 รับชมย้อนหลัง!! ช่วงเช้า :คลิกที่นี่ ช่วงบ่าย :คลิกที่นี่ 

หลักสูตร สอนคณิตศาสตร์อย่างไรให้คะแนน O-Net สูงขึ้น

วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ประพนธ์ จ่ายเจริญ

อาจารย์ประจำโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

……………………………………………………………………………………………………………………………….

วันอาทิตย์ที่ 28  ตุลาคม 2561

เวลา 08.30 – 16.00 

สถานที่  : ชั้น 4 อาคารมูลนิฺธิศักดิ์พรทรัพย์ กรุงเทพมหานคร

        Room 403 รับชมย้อนหลัง!!  ช่วงเช้า :คลิกที่นี่  ช่วงบ่าย :คลิกที่นี่

หลักสูตร กิจกรรมสนุก กับ แสง สี เสียง

ดร.สุจินต์ สุวรรณะ อาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล

และ อาจารย์รัชดา ยาตรา ผู้ชำนาญ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

……………………………………………………………………………………………………………………………….

กรุณาคลิกที่รูปของวิทยากรเพื่อรับชมย้อนหลัง  Room 404

หลักสูตร การดัดแปลงเนื้อหาที่มีอยู่ทั่วไปให้ใช้กับห้องเรียนได้

(Adapting Existing Materials to Classroom Situations)

 ดร.นิสัย แก้วแสนไชย

อดีตผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาประจำองค์การ SEAMEO

ณ ศูนย์ภาษา RELC ประเทศสิงคโปร์

……………………………………………………………………………………………………………………………….

  

Room 403 รับชมย้อนหลัง!!  ช่วงเช้า :คลิกที่นี่  ช่วงบ่าย :คลิกที่นี่

หลักสูตร การสร้างสื่อการเรียนรู้เรื่องสถิติและความน่าจะเป็น

ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น

ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

                                         

ผลิตโดย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์