ครูอาสาสมัครไทยไปอเมริกา

คลิกวันที่ เพื่อดาวน์โหลดภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมวันที่ 25 มีนาคม 2562 
 - พิธีเปิด

ภาพกิจกรรม วันที่ 26 มีนาคม 2562 
 - วางแผนจัดการแสดง

ภาพกิจกรรม วันที่ 27 มีนาคม 2562 
 - เรียนรู้กิจกรรมหน้าเสาธงและในโบสถ์เพลงเกียรติภูมิจุฬาและเพลงโครงการ / วางแผนจัดการแสดง

ภาพกิจกรรม วันที่ 28 มีนาคม 2562  
- ฐานกิจกรรม: ฝึกปฏิบัติงานจับผ้าบนเวที / ฐานกิจกรรม : ฝึกปฏิบัติงานจัดดอกไม้สด / ซ้อมการแสดง

ภาพกิจกรรม วันที่ 29 มีนาคม 2562  
- นำเสนอการจัดการแสดง / การเขียนข่าวการใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ / การเตรียมการแสดงและการเตรียมการแสดง

ภาพกิจกรรม วันที่ 30 มีนาคม 2562  
- กีฬาสี

ภาพกิจกรรม วันที่ 31 มีนาคม 2562  
- แม่ไม้มวยไทย / ถักมงคล / ซ้อมการแสดง

ภาพกิจกรรม วันที่ 1 เมษายน 2562 
 - ฐานกิจกรรม: ฝึกปฏิบัติเสริมเทคนิคการสร้างแบบจำลองและการตัดต่อวิดีโอ

ภาพกิจกรรม วันที่ 2 เมษายน 2562 
 - การจัดการวีซ่า / ซ้อมการแสดง

ภาพกิจกรรม วันที่ 3 เมษายน 2562 
 - สารปฏิบัติการ: การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวัฒนธรรม / การจัดการวีซ่า

ภาพกิจกรรม วันที่ 4-6 เมษายน 2562 
 - ออกเดินทางปฏิบัติธรรม ณ คุณต้นบุญธรรมสถานจังหวัดชลบุรี

ภาพกิจกรรม วันที่ 18 เมษายน 2562 
 - ไหว้ครู 

ภาพกิจกรรมวันที่ 19 เมษายน 2562 
 - สักการะพระพรหม / จัดเตรียมสถานที่ / ซ้อมใหญ่

ภาพกิจกรรมวันที่ 20 เมษายน 2562 
 - รับสมัครสำเร็จการศึกษาครูอาสาสมัครรุ่นที่ 34 และครูประจำการ 2560 / พิธีการประชุมเนื่องในโอกาส 36 ปีโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย
/ พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณพิธีมอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ / การแสดงผลงานอาสาสมัครรุ่นที่ 36  

ภาพกิจกรรมวันที่ 21 เมษายน 2562 
 - ศิลปะประดิษฐ์

ภาพกิจกรรมวันที่ 22 เมษายน 2562 
 - การจัดหลักสูตรและการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้

ภาพกิจกรรมวันที่ 23 เมษายน 2562 
 - งามมารยาท / การจัดการเรียนรู้และเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กไทยในต่างประเทศ

ภาพกิจกรรมวันที่ 24 เมษายน 2562 
 - ภาษาอังกฤษเพื่อการเดินทาง / การสอนภาษาไทยด้วยเทคนิคสัทศาสตร์

ภาพกิจกรรมวันที่ 25 เมษายน 2562 
- ฐานกิจกรรม: ฝึกปฏิบัติงานอาหารโรงอาหาร / สนุกกับนิทาน / โครงการสอนระยะยาวและแผนจัดการเรียนรู้

ภาพกิจกรรมวันที่ 27 เมษายน 2562 
 - สื่อการสอนภาษาไทยสำหรับเด็กไทยในต่างแดน / เสวนาเพื่อการปฏิบัติการ และการจัดการเรียนการสอน

ภาพกิจกรรมวันที่ 28 เมษายน 2562 
 - จิตอาสาชาวจุฬา / พิธีมอบวุฒิบัตรและเข็มเกียรติภูมิครูอาสาสมัคร