กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2559


“หลักสูตร กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
วิทยากร : อ.ภีมวัจน์ ธรรมใจ
วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00-16.00 น.
สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์”

From หลักสูตร กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา. Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ on 11/22/2016 (51 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2