การสอนนักเรียนทำโครงงาน วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559


“โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู เรื่อง การสอนนักเรียนทำโครงงาน จัดโดยโรงเรียนเมืองถลาง ร่วมกับ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ วิทยากร : รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และ รศ.พเยาว์ ยินดีสุข วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนเมืองถลาง จังหวัดภูเก็ต”

From บรรยากาศ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู ณ จังหวัดภูเก็ต. Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ on 11/17/2016 (44 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2