การสอนนักเรียนทำโครงงาน วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559


“โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู เรื่อง การสอนนักเรียนทำโครงงาน
จัดโดยโรงเรียนเมืองถลาง ร่วมกับ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
วิทยากร : รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และ รศ.พเยาว์ ยินดีสุข
วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2559
ณ โรงเรียนเมืองถลาง จังหวัดภูเก็ต”

From โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู ณ จังหวัดภูเก็ต. Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ on 11/15/2016 (140 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2