การผลิตสื่อการสอนสร้างสรรค์จากงานกระดาษสำหรับครูภาษาไทย ระดับประถมศึกษา วันที่ 29-30 กรกฎาคม 2560


“หลักสูตร การผลิตสื่อการสอนสร้างสรรค์จากงานกระดาษสำหรับครูภาษาไทย ระดับประถมศึกษา
วิทยากร : อ.สุจิตรา แซ่ลิ่ม
วันที่ 29-30 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น
ณ สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์”

From การผลิตสื่อการสอนสร้างสรรค์จากงานกระดาษสำหรับครูภาษาไทย ระดับประถ. Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ on 8/02/2017 (52 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2