ภาพกิจกรรม วันที่ 20 เมษายน 2562 : รับสมัครสำเร็จการศึกษาครูอาสาสมัครรุ่นที่ 34 และครูประจำการ 2560 / พิธีการประชุมเนื่องในโอกาส 36 ปีโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย / พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณพิธีมอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ / การแสดงผลงานอาสาสมัครรุ่นที่ 36

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติธรรม อบรมเชิงปฏิบัติการและฐานกิจกรรม
ครูอาสาสมัครเพื่อสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ รุ่นที่ ๓๖
ประจำปี ๒๕๖๒

จัดโดยศูนย์ส่งเสริมการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย
ศาสตราจารย์ ม.ล.จิรายุ - ศาสตราจารย์ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์  นพวงศ์
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

อบรม ระหว่างวันที่ ๒๕ มีนาคม - ๒๘ เมษายน ๒๕๖๒
ณ ห้องอำไพ สุจริตกุล โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และต้นบุญธรรมสถาน จังหวัดชลบุรี

สนับสนุนโดย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

นำเสนอความสำเร็จครูอาสารุ่นที่ 34 และครูประจำการ 2560

พิธีสงฆ์เนื่องในโอกาส 36 ปี โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย
ในต่างประเทศ

พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ พิธีมอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ

การแสดงผลงานครุอาสา รุ่นที่ 36


พิธีมอบโล่บัตรประกาศเกียรติคุณ

และพิธีมอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ


การแสดงผลงานครูอาสา รุ่นที่ 36 ปี 2562