โครงการสัมมนาวิชาการ “ดวงทิพย์แห่งศิลปวัฒนธรรม” วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2560


“โครงการสัมมนาวิชาการ “ดวงทิพย์แห่งศิลปวัฒนธรรม” เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชันษาครบ 60 ปี จัดโดย ชมรมดนตรีไทยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ร่วมกับ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2560
ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม”

From โครงการสัมมนาวิชาการ “ดวงทิพย์แห่งศิลปวัฒนธรรม”. Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ on 7/07/2017 (154 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2