โครงการที่ปรึกษาทางวิชาการ ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด จังหวัด เชียงราย วันที่ 6 มกราคม 2560


“โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด จังหวัด เชียงราย ศึกษาดูงานแบบมีส่วนร่วม นิเทศก์การสอน โดยอาจารย์ โรงเรียน สาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม (ป.1 เทอม 2) ณ โรงเรียน เทศบาล 1 ศรีเกิด ) วันที่ 6 มกราคม 2560”

From โครงการที่ปรึกษาทางวิชาการ ปีการศึกษา2559. Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ on 1/10/2017 (51 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2