โครงการที่ปรึกษาทางวิชาการ ปีการศึกษา2559 โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด จังหวัด เชียงราย วันที่ 8 สิงหาคม 2559


“โครงการที่ปรึกษาทางวิชาการ ปีการศึกษา2559
โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด จังหวัด เชียงราย
ศึกษาดูงานแบบมีส่วนร่วม
(นิเทศน์การสอน โดยอาจารย์ โรงเรียน สาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ณ โรงเรียน เทศบาล 1 ศรีเกิด )
8 สิงหาคม 2559”

From โครงการที่ปรึกษาทางวิชาการ ปีการศึกษา2559. Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ on 8/16/2016 (44 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2