เรียนภาษาอังกฤษให้สนุกด้วยเกมภาษา วันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2559


“หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษให้สนุกด้วยเกมภาษา
วิทยากร : รศ.ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร
วันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00-16.00 น.
สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์”

From หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษให้สนุกด้วยเกมภาษา. Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ on 11/14/2016 (48 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2