เทคนิคและสื่อการสอน วิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา วันที่ 2 – 3 กรกฎาคม 2559


“หลักสูตร เทคนิคและสื่อการสอน วิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา
วันที่ 2 – 3 กรกฎาคม 2559 เวลา 9.00-16.00 น
วิทยากร : ผศ.รุ่งอรุณ ลียะวณิชย์
สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์”

From หลักสูตร เทคนิคและสื่อการสอน วิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา. Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ on 7/07/2016 (50 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2