เทคนิคการสร้างแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา วันที่ 8 ตุลาคม 2559


“หลักสูตร เทคนิคการสร้างแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
วิทยากร ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง
วันที่ 8 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30 -16.00 น.
สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์”

From หลักสูตร เทคนิคการสร้างแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ. Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ on 10/11/2016 (39 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2