เด็กไทยในศตวรรษที่ 21 ครั้งที่ 2 เรื่อง สอนครูทำวิจัย การสร้างนวัตกรรมของครูและนักเรียน” วันที่ 27-28 มีนาคม 2560


“โครงการติดตามแลกเปลี่ยนเรียนรู้การอบรมพัฒนาครูด้านโครงงานโครงการติดตามแลกเปลี่ยนเรียนรู้การอบรมพัฒนาครูด้านโครงงาน
วิทยากร : รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และ รศ.พเยาว์ ยินดีสุข เด็กไทยในศตวรรษที่ 21 ครั้งที่2
เรื่อง สอนครูทำวิจัย การสร้างนวัตกรรมของครูและนักเรียน
วันที่ 27-28 มีนาคม 2560
ณ ห้องประชุมโรงเรียนเมืองถลางจังหวัดภูเก็ต”

From โครงการติดตามแลกเปลี่ยนเรียนรู้การอบรมพัฒนาครูด้านโครงงาน. Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ on 3/30/2017 (233 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2