เชิญชม Youtube Live,Facebook Live การอบรมของมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ในวันที่ 2 พ.ย. 62

กรุณาคลิกที่รูปของวิทยากรเพื่อรับชม Youtube Live!

หลักสูตรการใช้หนังสือเพื่อส่งเสริมการอ่านและการเขียนสื่อความหมายสำหรับเด็กปฐมวัย

วิทยากร :  ผศ. ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู

วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562

หรือสามารถรับชมได้ที่เพจ Facebook ของทางมูลนิธิฯ