เขียนแผนฯด้วยวิธีสอนและเทคนิคหลากหลายสู่สร้างนวัตกรรมการสอนด้วยงานวิจัย วันที่ 17-18 กันยายน 2559


“เขียนแผนฯด้วยวิธีสอนและเทคนิคหลากหลายสู่สร้างนวัตกรรมการสอนด้วยงานวิจัย
วิทยากร : รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และรศ.พเยาว์ ยินดีสุข
วันที่ 17 – 18 กันยายน 2559 เวลา 9.00-16.00 น
สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์”

From เขียนแผนฯด้วยวิธีสอนและเทคนิคหลากหลาย. Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ on 9/21/2016 (72 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2