เกมส์ภาษาอังกฤษที่ช่วยให้พัฒนาทักษะทางภาษาของนักเรียน:เทคนิคการลดความกลัวกังวล ความเครียด และความขี้อายในบรรดานักเรียนไทยเมื่อเรียนภาษาอังกฤษ วันที่ 9 ตุลาคม 2559


“หลักสูตร เกมส์ภาษาอังกฤษที่ช่วยให้พัฒนาทักษะทางภาษาของนักเรียน:เทคนิคการลดความกลัวกังวล
ความเครียด และความขี้อายในบรรดานักเรียนไทยเมื่อเรียนภาษาอังกฤษ
วิทยากร : ดร. นิสัย แก้วแสนไชย
วันที่ 9 ตุลาคม 2559 เวลา 9.00-16.00 น.
สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์”

From หลักสูตร เกมส์ภาษาอังกฤษที่ช่วยให้พัฒนาทักษะทางภาษาของนักเรียน. Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ on 10/11/2016 (57 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2