บรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สนุกคิด เก่งวิทย์ ด้วยมายากลวิทยาศาสตร์”

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ “สนุกคิด เก่งวิทย์ ด้วยมายากลวิทยาศาสตร์”

วิทยากร : อ.ฤทัย จงสฤษดิ์

วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561 เวลา 08.30-16.00 น.

ชั้น 4  ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

ผลิตโดย มูลนิธิศักดื์พรทรัพย์