อบรม 15-9-18 เทคนิคการวินิจฉัยข้อบกพร่องทางการเรียนคณิตศาสตร์

หลักสูตรเทคนิคการวินิจฉัยข้อบกพร่องทางการเรียนคณิตศาสตร์

วิทยากร : รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ

วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561   เวลา 08.30-16.00 น.

ณ ชั้น 4 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์