หลักสูตร พัฒนาทักษะ 7C ของครู เพื่อเขียนแผน 5 STEPS กับการทำ PLC วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2560


“โครงการความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่น
หลักสูตร พัฒนาทักษะ 7C ของครู เพื่อเขียนแผน 5 STEPS กับการทำ PLC
วิทยากร รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และ รศ.พเยาว์ ยินดีสุข
จัดโดยมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ร่วมกับ เทศบาลตำบลแม่สาย
วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2560
ณ เทศบาลตำบลแม่สาย จังหวัดเชียงราย”

From พัฒนาทักษะ 7C ของครู เพื่อเขียนแผน 5 STEPS กับการทำ PLC. Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ on 7/12/2017 (297 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2