หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 : 12 หลักสูตร

หนังสือรับรอง

วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564

เวลา 09.00-12.00 น. :  6 หลักสูตร

หลักสูตร : เกมคณิต กิจกรรมไทย Homeroom

อย่างเข้าใจ สไตล์ประถมต้น ตอนที่ 1
วิทยากร :  อาจารย์ศุภกร ถิรมงคลจิต , อาจารย์เบญญาภา วงศ์ประยูร , อาจารย์อัญชุลี ศิริประพนธ์โรจน์

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

หลักสูตร : (8)สมรรถนะของครูมืออาชีพ…ฐานของ (8)

ตัวชี้วัดในการจัดการเรียนรู้ผ่านPLC

วิทยากร : รองศาสตราจารย์ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ , รองศาสตราจารย์พเยาว์ ยินดีสุข 

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร : “กิจกรรมเสริมวิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา”

วิทยากร :  รองศาสตราจารย์ประพนธ์ จ่ายเจริญ

          ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

หลักสูตร : เสวนาและสาธิตการจัดกิจกรรมเรียนการสอนภาษาไทยโดยใช้การอ่านเป็นฐานสู่การเรียนหลักภาษาและการใช้ภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ

วิทยากร :  ศาสตราจารย์กิตติคุณ อัจฉรา ชีวพันธ์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ , อาจารย์สุทธา รัตนศักดิ์

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

หลักสูตร : เทคนิคและสื่อการสอน สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

วิทยากร :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จงดี โตอิ้ม

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

หลักสูตร :  “เทคนิคการจัดกิจกรรมกระตุ้นการทำงานของกลีบสมองเหนือท้ายทอย(Occipital Lobe)เพื่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพในชั้นเรียนอนุบาลและประถมศึกษา”

วิทยากร :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมพล ดาวเรือง   

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

เวลา 13.00-16.00 น. :  1 หลักสูตร

 

หลักสูตร :  เกมคณิต กิจกรรมไทย Homeroom อย่างเข้าใจ

สไตล์ประถมต้น ตอนที่ 2

วิทยากร :  อาจารย์อัญชุลี ศิริประพนธ์โรจน์ , อาจารย์เบญญาภา วงศ์ประยูร , อาจารย์ศุภกร ถิรมงคลจิต    

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

เวลา 14.00-17.00 น. : 5 หลักสูตร

 

หลักสูตร :  การสรรสร้างกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ตอนที่ 1

วิทยากร :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพร อังศรีพวง

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

หลักสูตร :  “EP4 : การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เสริมสร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์”

วิทยากร :  ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

หลักสูตร : 

“How to Enhance English Communication Effectively EP.6”

หลักสูตรเสริมสร้างทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ

อย่างมีประสิทธิภาพ EP. 6

วิทยากร :  อาจารย์จิระจิตรา ฮิคคินส์

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

หลักสูตร : หนังสือนอกเวลา

ขุมทรัพย์มหัศจรรย์สู่การเปิดโลกแห่งจินตนาการ

วิทยากร :  อาจารย์เชี่ยวเวทย์ เจริญพร

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

หลักสูตร : สื่อและการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

ระดับชั้นประถมศึกษาในยุคดิจิทัล

วิทยากร :  อาจารย์ปุณทิศา กลัดทอง

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก