หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2564 : 6 หลักสูตร

หนังสือรับรอง

วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2564

เวลา 09.00-12.00 น. : 3 หลักสูตร

หลักสูตร : การเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบผสมผสานเพื่อพัฒนาสมิทธิภาพการสื่อสาร English Hybrid Series: Proficiency Development in the Disruptive World EP.2 Building up Learners’ Performance and Potential ผู้เรียนแบบไหนเก่งโดนใจมีสมรรถนะที่แท้จริง
วิทยากร :  อาจารย์ภณสมิทธิ์ ธัญสมิทธิโภคิน

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร : การเรียนรู้ที่มีจุดเน้นเป็นฐาน ตอนที่ 2

วิทยากร : อาจารย์ดร.เกียรติศักดิ์ แสงอรุณ

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

เวลา 13.00-16.00 น. : 1 หลักสูตร

หลักสูตร : ตัวอย่างกิจกรรม unplugged coding ระดับประถมศึกษา

วิทยากร :  อาจารย์สราวุธ มีศรี

          ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

เวลา 09.00-17.00 น. : 1 หลักสูตร

 

หลักสูตร : การจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลังและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผ่าน PLC

เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะหลัก หลังยุค COVID 19
(หนังสือรับรองจะได้รับเฉพาะอาจารย์ ที่เข้าร่วมโครงการนี้ ผ่าน Zoom เท่านั้น )

วิทยากร :   รองศาสตราจารย์ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ , รองศาสตราจารย์พเยาว์ ยินดีสุข

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

เวลา 14.00-17.00 น. : 2 หลักสูตร

 

หลักสูตร :  สร้างพื้นที่การเรียนรู้เพื่อผู้เรียนศตวรรษที่ 21 ด้วย Edpuzzle

วิทยากร :  อาจารย์พฤฒิพงศ์ โลหะสุวรรณ์

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร :  กลวิทยาศาสตร์แสนสนุกเพื่อนำไปใช้ในชั้นเรียน

วิทยากร :  อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก