หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564 : 7 หลักสูตร

หนังสือรับรอง

วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564

เวลา 09.00-12.00 น. : 3 หลักสูตร

หลักสูตร : สนุกคิดประดิษฐ์สร้างสรรค์ สอนการงานบูรณาการสุขศึกษาในยุคออนไลน์
วิทยากร :  รองศาสตราจารย์จรัสศรี พัวจินดาเนตร , ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา บรรลือศักดิ์

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

หลักสูตร : การสร้างสรรค์ E-Book และ E-Worksheet

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Interactive Learning ในยุคดิจิทัล
วิทยากร :   อาจารย์รัตนาภรณ์ วามะสุรีย์

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

หลักสูตร : การสอนวิทยาศาสตร์บูรณาการแนวคิดเชิงคำนวณ

วิทยากร :  ดร.วชิร ศรีคุ้ม

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

เวลา 13.00-16.00 น. : 1 หลักสูตร

 

หลักสูตร : เรียนรู้ดนตรี ร้องเล่นเต้นเคาะ ไพเราะเพลินใจ

วิทยากร :  อาจารย์กีฏะ เพิ่มพูล

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

เวลา 13.00-16.00 น. : 3 หลักสูตร

 

หลักสูตร : PLC ระเบิดใน…เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ตอนที่ 11 :

การชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง เพื่อพัฒนาบทเรียนสู่การเสริมสร้างความร่วมมือรวมพลังกันเรียนรู้

วิทยากร :   รองศาสตราจารย์ดร.สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา , รองศาสตราจารย์ลัดดา ภู่เกียรติ

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

หลักสูตร :  Writing That Gets Read เขียนอย่างไรให้อ่านง่ายได้ใจความ

วิทยากร :  อาจารย์จิรภัทร ศรีสุข , อาจารย์พชรวรรณ สุขหมื่น

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

หลักสูตร : การใช้สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ในการการสอนออนไลน์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

วิทยากร :   ดร.ศานิกานต์ เสนีวงศ์

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก