หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2564 : 2 หลักสูตร

หนังสือรับรอง

วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2564

เวลา 09.00-12.00 น. : 1 หลักสูตร

หลักสูตร : English Hybrid Series: Proficiency Development in the Disruptive World EP.1 Choose the Right Methods for the Right Learners สอนอย่างไรให้ถูกจริตผู้เรียนและดึงศักยภาพตนเองได้
(เสริมความรู้การสอนทักษะการออกเสียง การออกข้อสอบและ Grammar for CEFR Preparation)
วิทยากร : อ.ภณสมิทธิ์ ธัญสมิทธิโภคิน

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

เวลา 09.00-16.30 น. : 1 หลักสูตร

หลักสูตร: การจัดการศึกษาฐานสมรรถนะ
วิทยากร :

ศ.ดร.บังอร เสรีรัตน์
รศ.ดร. ทิศนา แขมมณี
ดร.กุณฑลี บริรักษ์สันติกุล
ดร.นาฏฤดี จิตรรังสรรค์

                ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก