หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564 : 10 หลักสูตร

หนังสือรับรอง

วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564

เวลา 09.00-12.00 น. : 5 หลักสูตร

หลักสูตร : สื่อและวิธีการสอนวิชานาฏศิลป์แบบออนไลน์ สไตล์อาจารย์นาท
วิทยากร : อาจารย์นาทนภา ตรีอุบล

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

          หลักสูตร: TPACKกับการออกแบบการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา:

สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัชนีกร หงส์พนัส

                ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร: English Is Fun, the Series! (EP.1) อังกฤษหนุกหนาน ตอนที่ 1
วิทยากร : พันตรี ดร.ราเชน มีศรี

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร: บอร์ดเกมกับการศึกษาวิทยาศาสตร์

วิทยากร : รองศาสตราจารย์ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน   

                ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร:  “การสอนภาษาไทยโดยใช้การอ่านเป็นฐานสู่การคิดวิเคราะห์” EP.๑
วิทยากร : ศาสตราจารย์กิตติคุณ อัจฉรา ชีวพันธ์

                ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

เวลา 13.00-16.00 น. : 1 หลักสูตร

หลักสูตร: ชวนครูสร้างสื่อยุคสอนออนไลน์
วิทยากร : อาจารย์รัตนาภรณ์ วามะสุรีย์

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

เวลา 14.00-17.00 น. : 4 หลักสูตร

                    หลักสูตร: เทคนิคการสอนให้ปังและสร้างสรรค์
วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จงดี โตอิ้ม

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 หลักสูตร: “การเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ”
วิทยากร : อาจารย์บุญฤทธิ์ บุญมา

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 หลักสูตร: “การผลิตสื่อการสอนคำศัพท์น่ารู้ สำหรับครูภาษาไทย ตอนที่ 2”

(Science in the kitchen)
วิทยากร : อาจารย์ดร.สุจิตรา แซ่ลิ่ม

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 หลักสูตร: หลักการดูแลเด็กปฐมวัยอย่างเหมาะสมกับพัฒนาการ
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก