หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564 : 11 หลักสูตร

หนังสือรับรอง

วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564

เวลา 09.00-12.00 น. : 6 หลักสูตร

หลักสูตร : จริยศึกษา พื้นฐานความมั่นคงของชีวิตและสังคม (ตอนที่ ๔) “ลักษณะจริยศึกษา”
วิทยากร : รองศาสตราจารย์สมประสงค์ น่วมบุญลือ

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

          หลักสูตร: เคล็ดลับวิธีการสอนภาษาไทยให้สนุก และเข้าใจง่าย ตอนที่ 2
วิทยากร : อาจารย์ปานวาด กอวัฒนา

                ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร: การเสวนาเรื่องการจัดประสบการณ์และกิจกรรมการเรียนการสอน
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางภาษาไทย
ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ ตอนที่ ๒
วิทยากร :
ศาสตราจารย์กิตติคุณ อัจฉรา ชีวพันธ์
รองศาสตราจารย์จรัสศรี พัวจินดาเนตร
อาจารย์เชี่ยวเวทย์ เจริญพร

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร: การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม สําหรับเยาวชน
วิทยากร : อาจารย์สุคนธ์ สินธพานนท์

                ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร:  English for Beauties (ภาษาอังกฤษสำหรับโฉมงาม)
วิทยากร : อาจารย์ ดร.มินตรา ภูริปัญญวานิช

                ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร: ศิลปะเด็ก ฉบับออนไลน์ V. 2
วิทยากร : อาจารย์สุภิญญา สมทา

                ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

เวลา 13.00-16.00 น. : 1 หลักสูตร

หลักสูตร: เจาะลึกการสอนสถิติ พิชิตการสร้างแผนภูมิระดับประถมศึกษา
วิทยากร : อาจารย์จิรชพรรณ ชาญช่าง อาจารย์เชี่ยวเวทย์ เจริญพร

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

เวลา 14.00-17.00 น. : 4 หลักสูตร

 

                    หลักสูตร: Hands-on Geometry Activities for Kids เรขาคณิตคิดสร้างสรรค์ ตอนที่ 3
วิทยากร : อาจารย์สุรัชน์ อินทสังข์

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 หลักสูตร: การเรียนรู้ที่มีจุดเน้นเป็นฐาน ตอนที่ 1
วิทยากร : อาจารย์ดร.เกียรติศักดิ์ แสงอรุณ

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 หลักสูตร: 30 กิจกรรม ยกห้องครัวมาเป็นการทดลองแสนสนุก

(Science in the kitchen)
วิทยากร : อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 หลักสูตร: micro:bit กับการพัฒนาโครงงานเทคโนโลยี
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ ประกอบผล

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก