หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2564 : 10 หลักสูตร

หนังสือรับรอง

วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2564

เวลา 09.00-12.00 น. : 5 หลักสูตร

หลักสูตร: “เทคนิคการสอนให้คิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหา”

วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จงดี โตอิ้ม

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

               หลักสูตร: กิจกรรม unplugged coding เขียนโค้ดแบบไม่ใช้คอม ระดับประถมศึกษา
วิทยากร: อาจารย์จินดาพร หมวกหมื่นไวย
 

                ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร: “เทคนิคการสอนซ่อมวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา”
วิทยากร: รองศาสตราจารย์ประพนธ์ จ่ายเจริญ

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร: ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลายแบบ BACKWARD DESIGN

เพื่อการเขียนแผนปัง…ปัง
วิทยากร: รองศาสตราจารย์ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์
                รองศาสตราจารย์พเยาว์ ยินดีสุข

                ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร:  เสวนาและสาธิตการใช้สื่อและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวรรณกรรม

และวรรณคดีไทยอย่างเป็นรูปธรรม
วิทยากร: ศาสตราจารย์กิตติคุณ อัจฉรา ชีวพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์
อาจารย์สุทธา รัตนศักดิ์

                ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

เวลา 14.00-17.00 น. : 5 หลักสูตร

หลักสูตร:  “How to Enhance English Communication Effectively EP.5”

หลักสูตรเสริมสร้างทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ EP. 5
วิทยากร: อาจารย์จิระจิตรา ฮิคคินส์

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

                    หลักสูตร: เรื่องสนุกของ Power point : ตอนที่ 2 ลูกเล่นเพื่อเพิ่มความสนุกในการนำเสนอ
วิทยากร: อาจารย์เชี่ยวเวทย์ เจริญพร

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 หลักสูตร: การประเมินระหว่างเรียนกับการพัฒนาความสามารถผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
วิทยากร: ดร.ศานิกานต์ เสนีวงศ์

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 หลักสูตร:   PLC ระเบิดใน…เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ตอนที่ 10 : การปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน ของผู้นำผู้บริหารเชิงรุก ตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
วิทยากร: รองศาสตราจารย์ดร.สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา
รองศาสตราจารย์ลัดดา ภู่เกียรติ

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 หลักสูตร: ” สื่อและกิจกรรมเพื่อพัฒนาสติปัญญาและอารมณ์ให้กับผู้เรียน ตอนที่2 ”
วิทยากร: ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพร อังศรีพวง

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก