หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 : 11 หลักสูตร

หนังสือรับรอง

วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564

เวลา 09.00-12.00 น. : 6 หลักสูตร

หลักสูตร: “คำไทยใช้ให้ถูก…ครูทุกสาระการเรียนรู้ต้องปลูกฝังศิษย์ให้ติดเป็นนิสัย”

วิทยากร: ศ.กิตติคุณ อัจฉรา ชีวพันธ์

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

               หลักสูตร: สมการไดโอแฟนไทน์และโจทย์ประยุกต์ ภาค 2
วิทยากร: รศ.ดร.ชานนท์ พรมสกล
   

                ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร: 50 กิจกรรรมสนุกวิทย์และมายากลโดยใช้ลูกโป่ง
วิทยากร: อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร: Virtual Communicative English Classroom and Activities (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ)
วิทยากร: ดร.ราเชน มีศรี

                ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร: การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์กับการเป็นพลเมืองดิจิทัล
วิทยากร: ผศ.ดร.รัชนีกร หงส์พนัส

                ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร: ยกระดับภาษาอังกฤษครูไทยให้ก้าวไกลทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่ “ครูพร้อม”

โกอินเตอร์ English Challenge: The Upgrade Series for All Thai Teachers
EP.15 MY INTERNATIONAL FRIENDS 
(การบอกเกี่ยวกับวัฒนธรรม นานาชาติ การสื่อสารด้วยภาษากาย และสิ่งต้องห้ามที่ควรรู้ในแต่ละประเทศ )
วิทยากร: อ.ภณสมิทธิ์ ธัญสมิทธิโภคิน

                ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

เวลา 14.00-17.00 น. : 5 หลักสูตร

หลักสูตร:  การสร้างสมรรถนะผู้เรียน 5 ด้านผ่านกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง ศาสนา ศีลธรรมแลtจริยธรรม
วิทยากร: อาจารย์บุญฤทธิ์ บุญมา

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

                    หลักสูตร: การเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย
วิทยากร: รศ.ดร.ศศิลักษณ์ ขยันกิจ

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 หลักสูตร: “เทคนิคการจัดกิจกรรมกระตุ้นการทำงานของสมองส่วนการเคลื่อนไหว(Motor)และสมองส่วนรับความรู้สึก(Sensory)เพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพในชั้นเรียนอนุบาลและประถมศึกษา”
วิทยากร: ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 หลักสูตร:  กิจกรรมเกมสร้างสรรค์ผ่านเว็บ ตอนที่ 2
วิทยากร: ดร.เกียรติศักดิ์ แสงอรุณ

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 หลักสูตร: Hands-on Geometry Activities for Kids เรขาคณิตคิดสร้างสรรค์ ตอนที่ 2
วิทยากร: อ.สุรัชน์ อินทสังข์

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก