หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม 2564 : 9 หลักสูตร

หนังสือรับรอง

วันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม 2564

เวลา 09.00-12.00 น. : 6 หลักสูตร

หลักสูตร: กิจกรรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ชุด แสง สี และการมองเห็น

วิทยากร: อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์ 

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

         หลักสูตร: จริยศึกษา พื้นฐานความมั่นคงของชีวิตและสังคม (ตอนที่ ๓)

วิทยากร: รองศาสตราจารย์สมประสงค์ น่วมบุญลือ

                ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร: ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย Scratch

วิทยากร: รองศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ ประกอบผล

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

               หลักสูตร:ยกระดับภาษาอังกฤษครูไทยให้ก้าวไกลทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่ “ครูพร้อม” โกอินเตอร์ English Challenge: The Upgrade Series for All Thai Teachers EP.13 MY SHOPPING DAY (การบอกเกี่ยวกับการช้อปปิ้ง ราคาและการเปรียบเทียบ)

วิทยากร: อาจารย์ภณสมิทธิ์ ธัญสมิทธิโภคิน  

                ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร:การเสวนาเรื่องการจัดประสบการณ์และกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางภาษาไทย ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ ตอนที่ ๑

วิทยากร: ศาสตราจารย์กิตติคุณ อัจฉรา ชีวพันธ์  รองศาสตราจารย์จรัสศรี พัวจินดาเนตร  พันตรี ดร.ราเชน มีศรี อาจารย์เชี่ยวเวทย์ เจริญพร 

                ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร:สร้างกิจกรรมการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้สำหรับห้องเรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์ด้วย Desmos

วิทยากร: อาจารย์พฤฒิพงศ์ โลหะสุวรรณ์

                ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

เวลา 14.00-17.00 น. : 3 หลักสูตร

                   หลักสูตร: กิจกรรมเกมสร้างสรรค์ผ่านเว็บ ตอนที่ 1

วิทยากร: อาจารย์ดร.เกียรติศักดิ์ แสงอรุณ 

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

       หลักสูตร: สะเต็มศึกษากับการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

วิทยากร: ดร.วชิร ศรีคุ้ม

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

                                   หลักสูตร: รากของการศึกษาฐานสมรรถนะ

       วิทยากร: อาจารย์ดร.วีรภัทร์ สุขศิริ    

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก