หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564 : 11 หลักสูตร

หนังสือรับรอง

วันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564

เวลา 09.00-12.00 น. : 5 หลักสูตร

หลักสูตร: “เทคนิคการออกข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา”

วิทยากร: รองศาสตราจารย์ประพนธ์ จ่ายเจริญ    

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

               หลักสูตร: ออกแบบ-เขียนแผนเสริมสมรรถนะ จัดการชั้นเรียนผ่าน PLC เพื่อการเรียนการสอนและการประเมินผลแบบออนไลน์ : เส้นทางครูมืออาชีพ

วิทยากร: รองศาสตราจารย์ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์  รองศาสตราจารย์พเยาว์ ยินดีสุข    

                ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร: สื่อและเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ onsite-online ระดับประถมศึกษา

วิทยากร: ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งอรุณ ลียะวณิชย์ 

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

               หลักสูตร:ยกระดับภาษาอังกฤษครูไทยให้ก้าวไกลทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่ “ครูพร้อม” โกอินเตอร์ English Challenge: The Upgrade Series for All Thai Teachers EP.12 MY LIFE EXPERIENCE (การบอกเกี่ยวกับประสบการณ์ชีวิตในอดีตถึงปัจจุบัน)

วิทยากร: อาจารย์ภณสมิทธิ์ ธัญสมิทธิโภคิน   

                ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร:เสวนาและสาธิตการสอนภาษาไทยแบบบูรณาการเพื่อพัฒาทักษะชีวิตและการคิดวิเคราะห์ด้วยสื่อต่างๆในชีวิตประจำวัน

วิทยากร: ศาสตราจารย์กิตติคุณ อัจฉรา ชีวพันธ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุทธา รัตนศักดิ์

                ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

 

เวลา 14.00-17.00 น. : 6 หลักสูตร

 

                   หลักสูตร: “How to Enhance English Communication Effectively EP.4” หลักสูตรเสริมสร้างทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ EP. 4

วิทยากร: อาจารย์จิระจิตรา ฮิคคินส์

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

                    หลักสูตร: เรื่องสนุกของ Power point : ตอนที่ 1 เรียนเหมือนเล่น

วิทยากร: อาจารย์เชี่ยวเวทย์ เจริญพร 

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 หลักสูตร: การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาผ่านการเล่นและใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ ตอนที่ 2

วิทยากร: อาจารย์ปุณทิศา กลัดทอง    

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 หลักสูตร: สังคมศึกษากับการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งของหลักสูตรฐานสมรรถนะในอนาคต

วิทยากร: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัชนีกร หงส์พนัส  

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 หลักสูตร: การเข้าใจเด็กผ่านมุมมองพหุปัญญา

วิทยากร: รองศาสตราจารย์ดร.ศศิลักษณ์ ขยันกิจ   

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร: สื่อและกิจกรรมเพื่อพัฒนาสติปัญญาและอารมณ์ให้กับผู้เรียน ตอนที่1 “

วิทยากร: ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพร อังศรีพวง       

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก