หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 : 9 หลักสูตร

หนังสือรับรอง

วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564

เวลา 09.00-12.00 น. : 4 หลักสูตร

หลักสูตร: 30 ของเล่นและกิจกรรมสะเต็มศึกษาผ่านนิทานแสนสนุก

วิทยากร: อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์  

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

               หลักสูตร: “สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์ ตามแนว สสวท.”

วิทยากร: ดร.วชิร ศรีคุ้ม     

                ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร: ครูภาษาไทยยุคใหม่กับการสอนที่ทันสมัย

วิทยากร: อาจารย์ปานวาด กอวัฒนา  

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

               หลักสูตร:ยกระดับภาษาอังกฤษครูไทยให้ก้าวไกลทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่ “ครูพร้อม” โกอินเตอร์ English Challenge: The Upgrade Series for All Thai Teachers EP.11 MY ABILITIES AND FEELINGS (การบอกเกี่ยวกับความสามารถและความรู้สึก)

วิทยากร: อาจารย์ภณสมิทธิ์ ธัญสมิทธิโภคิน   

                ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

เวลา 14.00-17.00 น. : 5 หลักสูตร

 

                   หลักสูตร: ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ : PLC ระเบิดใน … เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ตอนที่ ๙ : บริบท ประสบการณ์ และบทเรียน จากโรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาส และโรงเรียนมัธยมศึกษา ในโครงการ เพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพระดับ

วิทยากร: รองศาสตราจารย์ดร.สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา  รองศาสตราจารย์ลัดดา ภู่เกียรติ   

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

                    หลักสูตร: เพลงร่วมสมัยใช้เป็นสื่อ

วิทยากร: อาจารย์ดร.เกียรติศักดิ์ แสงอรุณ 

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 หลักสูตร: การสร้างคุณธรรม และจริยธรรมผ่านบทเรียนของศาสนาและความเชื่อในวิชาสังคมศึกษาฯ

วิทยากร: อาจารย์บุญฤทธิ์ บุญมา  

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 หลักสูตร: การผลิตสื่อการสอนภาษาไทยจากวัสดุใกล้ตัว ตอนที่ 2

วิทยากร: อาจารย์ดร.สุจิตรา แซ่ลิ่ม     

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 หลักสูตร: การสอนคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาผู้เรียนศตวรรษที่ 21 ด้วยบอร์ดเกมทางการศึกษา

วิทยากร: อาจารย์พฤฒิพงศ์ โลหะสุวรรณ์  

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก