หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564 : 9 หลักสูตร

หนังสือรับรอง

วันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564

เวลา 09.00-12.00 น. : 5 หลักสูตร

หลักสูตร: เรื่องที่ครูภาษาไทยต้องรู้…เพื่อเป็นบันไดสู่ครูมืออาชีพ” EP ๒

วิทยากร: ศาสตราจารย์กิตติคุณ อัจฉรา ชีวพันธ์  

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

               หลักสูตร: การส่งเสริมการเรียนรู้คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยทั้งแบบออนไลน์ ออฟไลน์ และผสมผสาน

วิทยากร: รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู  

                ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร: Language Coaching and ELT (โค้ชภาษากับการสอนภาษาอังกฤษ)

วิทยากร: พันตรี ดร.ราเชน มีศรี  

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

               หลักสูตร:ยกระดับภาษาอังกฤษครูไทยให้ก้าวไกลทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่ “ครูพร้อม” โกอินเตอร์English Challenge: The Upgrade Series for All Thai Teachers EP.10 MY LIFE AND PLANS (การบอกเกี่ยวกับชีวิตและการวางแผนในอนาคต)

วิทยากร: อาจารย์ภณสมิทธิ์ ธัญสมิทธิโภคิน   

                ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร:“เตรียมความพร้อมเนื้อหาชีววิทยา ม.3 ตอนที่1 ตามแนวทาง สสวท.”

วิทยากร: ดร.วชิร ศรีคุ้ม  

                ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

 

 

เวลา 14.00-17.00 น. : 4 หลักสูตร

 

                   หลักสูตร: “เทคนิคการจัดกิจกรรมกระตุ้นการหลั่งสารสื่อประสาท(Neurotransmitter)เพื่อการประสิทธิภาพในชั้นเรียนอนุบาลและประถมศึกษา”

วิทยากร: ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมพล ดาวเรือง 

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

                    หลักสูตร: การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพครับ

วิทยากร: รองศาสตราจารย์ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน  

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 หลักสูตร: เครื่องมือช่วยสอนห้องเรียนออนไลน์

วิทยากร: อาจารย์วชิรพรรณ ทองวิจิตร    

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 หลักสูตร: วาดภาพและประดิษฐ์สื่อสร้างสรรค์จากนิทานและการ์ตูนเพื่อเสริมสร้างจินตนาการ โดยบูรณาการกับทักษะทางภาษาไทย สำหรับการสอนออนไลน์ ตอนที่ 1

วิทยากร: อาจารย์ดร.ธัญญาลักษณ์ สังข์แก้ว    

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *