หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2564 : 10 หลักสูตร

หนังสือรับรอง

วันเสาร์ที่ 4 กันยยายน 2564

เวลา 09.00-12.00 น. : 5 หลักสูตร

หลักสูตร: ทำโครงงานเทคโนโลยีด้วย Scratch

วิทยากร: รองศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ ประกอบผล

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

               หลักสูตร: สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ในรูปแบบการเรียนรู้เน้นกิจกรรม (Active learning) ระดับประถมศึกษา

วิทยากร: อาจารย์ศศิวิมล รอบคอบ อาจารย์ปิยวดี ฆายะนานนท์

                ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร: การสอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา ในศตวรรษที่ 21

วิทยากร: อาจารย์ปานวาด กอวัฒนา

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

               หลักสูตร:ยกระดับภาษาอังกฤษครูไทยให้ก้าวไกลทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่ “ครูพร้อม” โกอินเตอร์English Challenge: The Upgrade Series for All Thai Teachers EP.9 MY HEALTH AND ILLNESS(การบอกเกี่ยวกับสุขภาพและโรคภัยไข้เจ็บ)

วิทยากร: อาจารย์ภณสมิทธิ์ ธัญสมิทธิโภคิน   

                ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร: จริยศึกษา พื้นฐานความมั่นคงของชีวิตและสังคม (ตอนที่ ๒) “ธรรมชาติมนุษย์และการให้เหตุผลทางจริยธรรม”

วิทยากร: รองศาสตราจารย์สมประสงค์ น่วมบุญลือ

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

 เวลา 13.00-16.00 น. : 1 หลักสูตร

                                             

                   หลักสูตร: เทคนิคการสอนกิจกรรมการเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐานสำหรับนักเรียนประถมศึกษาตอนต้น

วิทยากร: รองศาสตราจารย์ณัฐพร สุดดี อาจารย์สุรเชษฐ์ วิศวธีรานนท์     

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

เวลา 14.00-17.00 น. : 4 หลักสูตร

 

                   หลักสูตร: “การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เสริมสร้างทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ EP2: การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ”

วิทยากร: ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

                    หลักสูตร: สำนวนไทยใช้เป็นสื่อ

วิทยากร: อาจารย์ดร.เกียรติศักดิ์ แสงอรุณ

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 หลักสูตร: การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่อผู้เรียนยุคดิจิทัลโดยใช้สื่อ Virtual Manipulatives

วิทยากร: อาจารย์พฤฒิพงศ์ โลหะสุวรรณ์     

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 หลักสูตร: Hands-on Geometry Activities for Kids เรขาคณิตคิดสร้างสรรค์ ตอนที่ 1

วิทยากร: อาจารย์สุรัชน์ อินทสังข์    

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก