หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564 : 9 หลักสูตร

หนังสือรับรอง

วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564

เวลา 09.00-12.00 น. : 5 หลักสูตร

หลักสูตร: ภาษาไพธอน สำหรับเด็กประถมศึกษาตอนปลาย

วิทยากร: รองศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ ประกอบผล  

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

               หลักสูตร: แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Education for Sustainable Development) : พัฒนาสื่อการเรียนการสอนแสนสนุกโดยใช้ขวดพลาสติก

วิทยากร: อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์    

                ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร: การสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา

วิทยากร: อาจารย์อาภาพรรณ ไศละบาท  

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

               หลักสูตร:ยกระดับภาษาอังกฤษครูไทยให้ก้าวไกลทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่ “ครูพร้อม” โกอินเตอร์ English Challenge: The Upgrade Series for All Thai Teachers EP.8 MY UNFORGETTABLE LIFE (การบอกเหตุการณ์และความทรงจำในอดีต Past Simple)

วิทยากร: อาจารย์ภณสมิทธิ์ ธัญสมิทธิโภคิน   

                ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร: เสวนาและสาธิตสอนภาษาไทยแบบสัมพันธ์ทักษะเพื่อพัฒนาการคิดและพัฒนาทักษะทางภาษา

วิทยากร: ศาสตราจารย์กิตติคุณ อัจฉรา ชีวพันธ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุทธา รัตนศักดิ์

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

 เวลา 13.00-16.00 น. : 1 หลักสูตร

                                             

                   หลักสูตร: AP เพื่อการศึกษา : เทคโนโลยีเสมือนจริง ในห้องเรียนแห่งการเรียนรู้

วิทยากร: อาจารย์รัตนาภรณ์ วามะสุรีย์   อาจารย์ดวงพร ข้องเกี่ยวพันธุ์       

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

เวลา 14.00-17.00 น. : 3 หลักสูตร

 

                   หลักสูตร: การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาผ่านการเล่นและใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ ตอนที่ 1

วิทยากร: อาจารย์ปุณทิศา กลัดทอง 

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

                    หลักสูตร: การประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยในสถานการณ์โควิดแบบออนไลน์และผสมผสาน

วิทยากร: รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 หลักสูตร: สำรวจโลกออนไลน์ เครื่องมือสำหรับคุณครูยุคใหม่

วิทยากร: อาจารย์เชี่ยวเวทย์ เจริญพร      

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก