หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2564 : 11 หลักสูตร

หนังสือรับรอง

วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2564

เวลา 09.00-12.00 น. : 5 หลักสูตร

หลักสูตร: กิจกรรมการเรียนรู้ Home-based learning ในระดับอนุบาล

วิทยากร: อาจารย์น้ำผึ้ง ทวีพรปฐมกุล  อาจารย์ขวัญชนก จำปาทอง  

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

               หลักสูตร: “เตรียมความพร้อมเนื้อหาชีววิทยา ม.2 ตามแนวทาง สสวท.”

วิทยากร: ดร.วชิร ศรีคุ้ม  อาจารย์จิรวัฒน์ ดำแก้ว 

                ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิvก

หลักสูตร: How to Teach Reading Ingeniously (วิธีสอนการอ่านอังกฤษแบบแยบยล)

วิทยากร: พันตรี ดร.ราเชน มีศรี  

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

               หลักสูตร:ยกระดับภาษาอังกฤษครูไทยให้ก้าวไกลทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่ “ครูพร้อม” โกอินเตอร์ English Challenge: The Upgrade Series for All Thai Teachers EP.7 MY PERSONALITIES AND APPEARANCE (การบอกนิสัยและรูปลักษณ์)

วิทยากร: อาจารย์ภณสมิทธิ์ ธัญสมิทธิโภคิน  

                ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร: “กิจกรรมและสื่อการสอนภาษาไทยแบบบูรณาการกับสาระการเรียนรู้ต่างๆด้วยกลวิธีเรียนปนเล่นเน้นสาระเพื่อพัฒนาทักษะภาษาและกระบวนการคิดวิเคราะห์โดยการใช้ภูมิปัญญาไทยเป็นฐาน ” ตอนที่๒

วิทยากร: ศาสตราจารย์กิตติคุณ อัจฉรา ชีวพันธ์  อาจารย์พรพิตร สกุณา  รองศาสตราจารย์จรัสศรี พัวจินดาเนตร

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

 เวลา 13.00-16.00 น. : 1 หลักสูตร

                                               

                   หลักสูตร: สื่อภาษาอังกฤษสร้างสรรค์ในศตวรรษที่ 21 สำหรับระดับประถมศึกษา

วิทยากร: อาจารย์ปุณทิศา กลัดทอง    

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

เวลา 14.00-17.00 น. : 4 หลักสูตร

 

                   หลักสูตร: การสร้างสรรค์ “วีดิทัศน์” เพื่อสรรค์สร้าง “การเรียนรู้” ให้นักเรียนในยุคดิจิท้ล

วิทยากร: อาจารย์รัตนาภรณ์ วามะสุรีย์   อาจารย์ดวงพร ข้องเกี่ยวพันธุ์ 

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

                    หลักสูตร: How to Enhance English Communication Effectively EP.3

วิทยากร: อาจารย์จิระจิตรา ฮิคคินส์  

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 หลักสูตร: “การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เสริมสร้างทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ EP1: การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์”

วิทยากร: ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์    

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 หลักสูตร: “เทคนิคเข้าใจง่าย ภาษาไทยพื้นฐาน”

วิทยากร: อาจารย์ดร.เกียรติศักดิ์ แสงอรุณ  

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก