หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2564 : 11 หลักสูตร

หนังสือรับรอง

วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2564

เวลา 09.00-12.00 น. : 6 หลักสูตร

หลักสูตร: หลัก 9 C กับการจัดการเรียนรู้แบบสตรีมศึกษา

วิทยากร: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จงดี โตอิ้ม

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

               หลักสูตร: ศิลปะเด็ก ฉบับออนไลน์ V.1

วิทยากร: อาจารย์สุภิญญา สมทา อาจารย์นลินทิพย์ คร้ามอยู่

                ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร: 70 กิจกรรมสนุกวิทย์นักประดิษฐ์น้อย ในช่วงเรียนออนไลน์ที่บ้าน ใช้แก้วกระดาษเป็นสื่อการเรียนรู้

วิทยากร: อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

               หลักสูตร:ยกระดับภาษาอังกฤษครูไทยให้ก้าวไกลทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่ “ครูพร้อม” โกอินเตอร์ English Challenge: The Upgrade Series for All Thai Teachers EP.6 MY FAVOURITE FOOD (การใช้คำบอกปริมาณ และนามนับได้/นับไม่ได้ Count and Uncount Noun)

วิทยากร: อาจารย์ภณสมิทธิ์ ธัญสมิทธิโภคิน  

                ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร: “เตรียมความพร้อมเนื้อหาชีววิทยา ม.1 ตามแนวทาง สสวท.”

วิทยากร: ดร.วชิร ศรีคุ้ม

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร: “เรื่องที่ครูภาษาไทย ต้องรู้…เพื่อเป็นบันไดสู่ครูมืออาชีพ” EP๑

วิทยากร: ศาสตราจารย์กิตติคุณ อัจฉรา ชีวพันธ์   

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

 เวลา 13.00-16.00 น. : 1 หลักสูตร

                                               

                   หลักสูตร: เศษส่วนพื้นฐานเพื่อการต่อยอด

วิทยากร: อาจารย์จิรชพรรณ ชาญช่าง อาจารย์เชี่ยวเวทย์ เจริญพร

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

เวลา 14.00-17.00 น. : 4 หลักสูตร

 

                   หลักสูตร: การประมวลผลข้อมูลเบื้องต้น ระดับประถมศึกษา ด้วยโปรแกรมตารางทำงานออนไลน์

วิทยากร: อาจารย์สราวุธ มีศรี    

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

                    หลักสูตร: ฝึกทักษะการแก้ปัญหา ระดับชั้นประถมศึกษา ด้วยเกมแสนสนุก ตอน 2

วิทยากร: อาจารย์วชิรพรรณ ทองวิจิตร

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 หลักสูตร: ” ชุนชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ : PLC ระเบิดใน…เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ตอนที่8 : บริบท ประสบการณ์ และ บทเรียน จากจิตวิทยาการเรียนรู้ภายใต้ความปรกติใหม่ “

วิทยากร: รองศาสตราจารย์ดร.สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา รองศาสตราจารย์ลัดดา ภู่เกียรติ

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 หลักสูตร: เว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นสำหรับการสอนเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน

วิทยากร: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนุชิต จิตพัฒนกุล

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก