หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564 : 13 หลักสูตร

หนังสือรับรอง

วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564

เวลา 09.00-12.00 น. : 7 หลักสูตร

หลักสูตร: การใช้สื่อและกิจกรรมสอนหลักภาษาไทยให้เหมาะกับระดับชั้นของผู้เรียน

วิทยากร: ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพร อังศรีพวง

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

               หลักสูตร: รายวิชาเพิ่มเติมและกิจกรรมชุมนุมเสริมสมรรถนะหลัก: การสร้างและการใช้พร้อมการวิจัย

วิทยากร: รองศาสตราจารย์ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์  รองศาสตราจารย์พเยาว์ ยินดีสุข  

                ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร: การสอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา ด้วยวิธีการเรียนรู้จากประสบการณ์

วิทยากร: อาจารย์ปานวาด กอวัฒนา    

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

               หลักสูตร: เกมและกิจกรรมวิทยาการคำนวณ (Computing Science) แสนสนุก ฉบับ Unplugged สำหรับเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา

วิทยากร: อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์    

                ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร: ยกระดับภาษาอังกฤษครูไทยให้ก้าวไกลทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่ “ครูพร้อม” โกอินเตอร์ English Challenge: The Upgrade Series for All Thai Teachers EP.5 MY TERRIFIC VACATION (การบอกเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน Present Continuous)

วิทยากร: อาจารย์ภณสมิทธิ์ ธัญสมิทธิโภคิน   

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร: “จริยศึกษา พื้นฐานความมั่นคงของชีวิตและสังคม (ตอนที่ ๑)”

 

วิทยากร: รองศาสตราจารย์สมประสงค์ น่วมบุญลือ    

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร: การผลิตสื่อการสอนภาษาไทยจากวัสดุใกล้ตัว ตอนที่ 1

วิทยากร: อาจารย์ดร.สุจิตรา แซ่ลิ่ม   

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

 เวลา 13.00-16.00 น. : 1 หลักสูตร

                                               

                   หลักสูตร: กิน ทำ เที่ยวแบบเมืองทิพย์กับกิจกรรม โภชนาการแสนสนุก ผสานศิลปะแสนสุขใจ by ครูเก๋ และครูยู่ยี่ ในยุค New Normal

วิทยากร: รองศาสตราจารย์จรัสศรี พัวจินดาเนตร  อาจารย์สุภิญญา สมทา  

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

เวลา 14.00-17.00 น. : 5 หลักสูตร

 

                   หลักสูตร: “เทคนิคการจัดกิจกรรมพัฒนาสมดุลย์สมอง(ซีกขวา-ซีกซ้าย) เพื่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ในชั้นเรียนอนุบาลและประถมศึกษา”

วิทยากร: ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมพล ดาวเรือง    

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

                    หลักสูตร: การจัดกิจกรรมการเรียนรู้อัลกอริทึม ระดับประถมศึกษา

วิทยากร: รองศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ ประกอบผล

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 หลักสูตร: “เทคนิคการใช้คำถามเพื่อกระตุ้นผู้เรียนในวิชาสังคมศึกษาฯ”

วิทยากร: อาจารย์บุญฤทธิ์ บุญมา  

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 หลักสูตร: การจัดการเรียนรู้โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์: โควิด-19

วิทยากร: รองศาสตราจารย์ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน 

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก   

 หลักสูตร: ภาพถ่ายและกิจกรรมการสอนคณิตศาสตร์ (ตอนที่ 2 การตั้งคำถาม) Photographs with Activities for Mathematics Teaching (part 2 Asking Good Questions)

วิทยากร: อาจารย์สุรัชน์ อินทสังข์   

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก