หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564 : 10 หลักสูตร

หนังสือรับรอง

วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564

เวลา 09.00-12.00 น. : 6 หลักสูตร

หลักสูตร: “กิจกรรมและสื่อการสอนภาษาไทยแบบบูรณาการกับสาระการเรียนรู้ต่างๆด้วยกลวิธีเรียนปนเล่นเน้นสาระเพื่อพัฒนาทักษะภาษาและกระบวนการคิดวิเคราะห์ ” ตอนที่๑

วิทยากร: ศาสตราจารย์กิตติคุณ อัจฉรา ชีวพันธ์  อาจารย์พรพิตร สกุณา  รองศาสตราจารย์จรัสศรี พัวจินดาเนตร

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

               หลักสูตร: วิธีและกลเม็ด เป็นเคล็ดลับ พัฒนาครูและเด็กไทย ให้มีสมรรถนะ :เริ่มกันที่หลักสูตรอิงมาตรฐาน …2551

วิทยากร: รองศาสตราจารย์ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์  รองศาสตราจารย์พเยาว์ ยินดีสุข  

                ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร: “เทคนิคการสร้างความคงทนในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา”

วิทยากร: รองศาสตราจารย์ประพนธ์ จ่ายเจริญ   

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

               หลักสูตร: เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการสอนวิทยาศาสตร์ให้สนุกและเข้าใจง่าย ด้วยการสร้างเล่าเรื่องผจญภัย: ท่องชั้นบรรยากาศ และครอบครัวระบบสุริยะ

วิทยากร: อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์    

                ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร: ยกระดับภาษาอังกฤษครูไทยให้ก้าวไกลทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่ “ครูพร้อม” โกอินเตอร์ English Challenge: The Upgrade Series for All Thai Teachers EP.4 MY ATTRACTIVE TOWN (การบอกที่ตั้งและทิศทาง)

วิทยากร: อาจารย์ภณสมิทธิ์ ธัญสมิทธิโภคิน   

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร: How to say it right: Commonly mispronounced English words (Ep.4)

วิทยากร: อาจารย์ปิยบุตร สุมนศรีวรกุล    

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

 เวลา 14.00-17.00 น. : 4 หลักสูตร

                                               

                   หลักสูตร: การออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ และผสมผสานที่เอื้อสำหรับครอบครัวที่คุณพ่อคุณแม่ทำงานเต็มเวลา

วิทยากร: รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู    

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

                   หลักสูตร: How to Enhance English Communication Effectively EP.2 เสริมสร้างทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ

วิทยากร: อาจารย์จิระจิตรา ฮิคคินส์        

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

                    หลักสูตร: กิจกรรมสนุกเพื่อการสอนนักเรียนแบบออนไลน์และแบบปกติ ตอนที่2

วิทยากร: ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพร อังศรีพวง  

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 หลักสูตร: สร้างกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับห้องเรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์ สาระจำนวนและพีชคณิต ด้วย Graspable Math

วิทยากร: อาจารย์พฤฒิพงศ์ โลหะสุวรรณ์   

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก